INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

Gęś Biała Kołudzka

Wyłączny hodowca gęsi Białej Kołudzkiej® i wyspecjalizowana w tej dziedzinie placówka naukowa.

Wieloletnie badania naukowe, prace selekcyjne, prowadzone od 2003 r. w ramach utworzonego w zakładzie Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi, pozwoliły na zdecydowaną poprawę genotypu i utrwalenie wartościowych cech użytkowych tej gęsi, która w międzyczasie otrzymała nazwę handlową „gęś Biała Kołudzka®”.

8 sierpnia 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej® jako odrębnej, rodzimej rasy gęsi, powierzając Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie prowadzenie ksiąg hodowlanych dla jej dwóch rodów W-11 (nieśny) i W-33 (mięsny).

Merynos polski odmiany barwnej

Stado barwnych merynosów wytworzono w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka, w latach osiemdziesiątych XX wieku, z inicjatywy prof. dr hab. Macieja Osikowskiego, przy udziale dr inż. Tadeusza Pakulskiego. W początkowym etapie pracy pozostawiano do chowu pojedyncze barwne osobniki (głównie tryki), rodzące się w zarodowych stadach merynosa polskiego. Owce o ciemnym umaszczeniu kojarzono między sobą. W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej wytworzono stado liczące obecnie 200 matek oraz 11 linii ojcowskich tryków o barwnym runie. W stadzie dominują osobniki o czarnym umaszczeniu. Ponadto stosunkowo rzadko rodzą się jagnięta o brązowej lub siwej barwie runa. Przez wiele lat było to jedyne stado tej odmiany merynosów w Polsce. W ostatnim dziesięcioleciu utworzono kilka stad satelitarnych w woj. kujawsko-pomorskim.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Istotne znaczenie dla zakładu ma produkcja roślinna. Stanowi ona bazę paszową dla gęsi i owiec oraz dodatkowe, znaczące źródło dochodów.

Areał użytków rolnych wynosi prawie 1000 ha. Największą powierzchnię zajmują uprawy pszenicy i rzepaku. Obok nich uprawia się: jęczmień, owies, kukurydzę, buraki cukrowe. Pozostałą część upraw stanowią rośliny pastewne z przeznaczeniem na zielonkę, lucerna, mieszanki traw z koniczyną i pastwiska.

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
w Dworzyskach

Historia SZGDW w Dworzyskach
Ostatni przed II Wojną Światową właściciel folwarku Dworzyska hr. Władysław Zamoyski z Kórnika utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”, do której w 1926 roku przyłączył Dworzyska.
W 1940 r. majątek znalazł się pod okupacją niemiecką, a po zakończeniu wojny powrócił ponownie do Zakładów Kórnickich.

NASZA HISTORIA

 

Historia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki- Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej bierze swój początek w 1946 roku, kiedy to po zakończeniu II Wojny Światowej, na mocy dekretu o reformie rolnej, majątek Brodnickich przeszedł na własność Skarbu Państwa i utworzono na nim zakład doświadczalny…