INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2016

2016
Prace oryginalne i monografie:
1. Adamski M., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E.
(2016). Effect of goose age on morphological composition of eggs and on level and
activity of lysozyme in thick albumen and amniotic fluid. Europ. Poultry Sci., 80, DOI:
10.1399/eps2016.148.
2. Borys B., Jarzynowska A. (2016). Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość
dojonych owiec w okresie żywienia letniego. Rocz. Nauk. PTZ, 12, 2, 31-43.
3. Calik J., Zwierzyński R. (2016). Ocena działania programu ochrony zasobów
genetycznych populacji kaczek utrzymywanych w Instytucie Zootechniki PIB. Wiad.
Zoot., 3: 88-96.
4. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Gęsi lubelskie, kieleckie i
podkarpackie. Pol. Drob., 5: 20-22. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B.
(2016). Gęsi romańskie, słowackie i landes. Pol. Drob. 7: 2-6.
5. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Kryza A. (2016). Wybrane parametry tekstury
mięśni piersiowych gęsi krajowych. Post. Nauki i Techn. Przem. Rol.-Spoż., 71, 4: 89-
102.
6. Graczyk M., Gornowicz E., Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J.,
Pietrzak M., Szwaczkowski T. (2016). Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa
kaczek. Rocz. Nauk. PTZ, 12 (4): 9-17.
7. Janiszewski P., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Borzuta K., Pośpiech E., Poławska
E. (2016). The influence of thermal processing on the fatty acid profile of pork and lamb
meat fed diet with increased levels of unsaturated fatty acid. Meat Science 111, 161-167.
8. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość
dojonych owiec w okresie żywienia zimowego. Rocz. Nauk. PTZ, 12, 3, 9-18.
9. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016). Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie
BIG 6. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9.
10. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii
wagowej. Rocz. Nauk. PTZ, 12 (4): 85-94.
11. Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Kaczki pekin krajowy (P-
33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1. Pol. Drob., 9: 2-5.
Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
1. Borys B., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bryszak M., Kłopotek E. (2016). Wpływ
rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na profil kwasów tłuszczowych
tłuszczu mięsa jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 90.
2. Borys B., Grochowska E., Knapik J., Lisiak D. (2016). Wpływ ojca na wybrane
parametry przyżyciowe i poubojowe wartości rzeźnej jagniąt. Sympozjum „Postęp w
Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce” Warszawa, ss. 19-20.
3. Bryszak M., Cieślak A., Borys B., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Szulc P.
(2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na poziom emisji
metanu u jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 91.
4. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T.
(2016). “Identification of duck genome regions determining uniformity of meat
performance traits”. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA
„Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss.124-125.
5. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H. Kryza A. (2016). Tekstura mięśni piersiowych
gęsi krajowych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce” XLV Dni
Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 35-36.
6. Gornowicz E., Moliński K., Kłopotek E., Lewko L., Skotarczak E. (2016).
Characteristics of slaughter value and meat yield of geese depending on genotype. 7TH
International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-
24.06.2016, ss. 30-31.
7. Gornowicz E., Moliński K., Lewko L., Kłopotek E., Skotarczak E. (2016). Wpływ rasy
na udział poszczególnych elementów w tuszce gęsi. Sympozjum „Postęp w Technologii
Mięsa. Nauka – Praktyce” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 37-38.
8. Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Lisiak B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i udziału
produktów ubocznych biopaliw w dawce na wybrane parametry jakości jagnięciny.
Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce” Warszawa, 21-22.
9. Idziaszek P., Mueller W., Badowski J., Graczyk M., Kłopotek E., Bielińska H.,
Szwaczkowski T. (2016). Integration and improve of the data quality associated with
breeding in geese in the process of migrating to newer database system. XXVIII
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA “Nauka praktyce – praktyka
nauce’’, Licheń Stary, 14-16 września, Materiały konferencyjne; 46-47.
10. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład
chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd
Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 97.
11. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład
chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd
Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 8.
12. Kokoszyński D., Bernacki Z., Biegniewska M., Zwierzyński R., Stęczny K., Saleh M.
(2016). Wydajność rzeźna i skład tuszki kaczek rezerwy genetycznej P9 i K2. VI
Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
„Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i przetwórstwie artykułów rolnospożywczych impulsem rozwoju rolnictwa Pomorza i Kujaw”, Ciechocinek, 22-23
października, ss.39.
13. Kokoszyński D., Saleh M., Zwierzyński R., Bernacki Z., Wasilewski R., Stęczny K.,
Biegniewska M. (2016). Morfometria układu pokarmowego kaczek P33 i P9 objętych
programem ochrony zasobów genetycznych. VI Konferencja Stowarzyszenia NaukowoTechnicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Innowacyjne rozwiązania w produkcji
rolnej i przetwórstwie artykułów rolno-spożywczych impulsem rozwoju rolnictwa
Pomorza i Kujaw”, Ciechocinek, 22-23 października, ss. 41.
14. Kokoszyński D., Wasilewski R., Bernacki Z., Biegniewska M., Zwierzyński R., Saleh
M., Stęczny K. (2016). Zawartość wybranych składników mineralnych w mięśniach
piersiowych kaczek P33 i P8. VI Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Rolnictwa „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i
przetwórstwie artykułów rolno-spożywczych impulsem rozwoju rolnictwa Pomorza i
Kujaw”, Ciechocinek, 22-23 października, ss. 40.
15. Kowalska E., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kucharska-Gaca J.
(2016). Impact of maintenance system of hens and period of laying on content and activity
of lysozyme in egg’s albumen. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO
WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 22-23.
16. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016). Effect of growth rate of ducks on meat
quality. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”,
Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 48-49.
17. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016). Charakterystyka wybranych cech jakości
mięsa kaczek różniących się przeznaczeniem użytkowym. Sympozjum „Postęp w
Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa,
19 maja, ss. 25-26.
18. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Charakterystyka cech
fizycznych mięsa indyków ciężkich BIG 6. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa.
Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19.05.2016, ss. 23-
24.
19. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Technological value of turkey
meat depending on sex. 7TH International Conference ”Quality and safety in food
production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 50.
20. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Stanisławski D., Lewko L. (2016). Kształtowanie
się tekstury mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Sympozjum „Postęp w Technologii
Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss.
27-28.
21. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E.
Effect of age of geese on morphological composition of eggs and level and activity of
lysozyme in dense albumen and amniotic fluid of geese embryos. XXVIII
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka
Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 26-27.
22. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Factors affecting selected quality parameters of hen’s
egg albumen. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”,
Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 56.
23. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Shell quality of eggs from free-range hens fed a diet
with herbs. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”,
Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 57.
24. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2016). Wydajność rzeźna i mięsna kaczek różnego
genotypu. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni
Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 29-30.
25. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016). „Analysis of some quality
characteristics of goose meat” XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO
WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 132-133.
26. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016). Physical characteristics of eggs from
organically raised hens. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA
„Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 130-131.
27. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2016). Cechy sensoryczne i technologiczne
mięsa wybranych stad gęsi. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce
2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 31-32.
28. Lewko L., Kłopotek E., Bielińska H., Gornowicz E. (2016). Przeznaczenie użytkowe
gęsi a cechy jakości mięśni piersiowych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa.
Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 33-34.
29. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B.,
Lewko L. (2016). Detekcja regionów genomu warunkujących jakość mięsną kaczek.
Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu
Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 39-40.
30. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B.,
Lewko L. (2016). Analysis of relationships between some microsatellite loci and meat
content in ducks. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production
chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 68.
31. Pieszka M., Borys B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w
dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy
PTZ, Warszawa, ss. 106.
32. Pieszka M., Borys B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w
dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy
PTZ, Warszawa, ss. 106.
33. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2016). Wpływ metody tuczu na skład chemiczny
oraz barwę tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ,
Warszawa, ss. 112.
Artykuły popularno-naukowe:
1. Badowski J. (2016). Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Pol. Drob. 8,
2-5.
2. Borys B., Borys M. (2016). Owce w ochronie krajobrazu Bornholmu. Wiad. Zoot., LIV,
4 (291), ss. 162-167.
3. Borys M., Best M., Borys B. (2016). Owce i baranina na Wyspach Owczych. Wiad.
Zoot., LIV, 1 (288), 107-117.
4. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2016). Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Wiad.
Zoot., LIV, 4: 173-178.
5. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2016). Święto Gęsi w Dworzyskach. Pol.
Drob., 11: 71.
6. Kawęcka A., Borys B. (2016). Niezwykły przykład koziej bioróżnorodności –
Czarnoszyje kozy walizerskie. Wiad. Zoot., LIV, 3 (290), 72-76.
7. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016). Indyki ciężkie BIG 6 – ocena surowca
rzeźnego. Wiad. Drob., wrzesień/październik: 21-25.
8. Lewko L. (2016). Jaja emu czyli coś na większy apetyt. Pol. Drob., 8: 82-84.
9. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Parametry jakości skorupy jaj kur nieśnych – wpływ
dodatków pochodzenia roślinnego w ich żywieniu. Wiad. Drob., listopad/grudzień: 28-30.
10. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Kórniczanin 17: 7.
11. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Uroczyste obchody Święta Gęsi – Dworzyska 2016.
Wiad. Drob., wrzesień/październik: 43-44.
12. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Właściwości lizozymu białka jaj kaczek różnego
pochodzenia. Wiadomości Drobiarskie, styczeń/luty: 27-29.
13. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane parametry
skorupy jaj. Wiad. Drob., marzec/kwiecień: 16-20.
14. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Zioła w ekologicznej produkcji mięsa kurcząt. Wiad.
Drob., lipiec/sierpień: 13-18.
15. Lewko L., Gornowicz E. (2016).Wybrane cechy jakości białka jaja w zależności od
żywienia kur nieśnych. Wiad. Drob. maj/czerwiec: 23-27.
Inne:
1. Badowski J. (2016). Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, s. 4-5.
2. Bielińska H., Kłopotek E. (2016). Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej
wartości mięsa i tłuszczu. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie, s. 9-11.
3. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016).
Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny
wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów
genetycznych zwierząt rocznik 2015. Wyd. IZ PIB w Krakowie i KRD IG w Warszawie,
Kraków: 57-94.
4. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Wyniki oceny wartości
użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych
Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i
hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych
zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok XII, s: 106-118.
5. Gornowicz E., Lewko L. (2016). Gęsi – mięso – produkcja-spożycie-tradycja. Broszura
upowszechnieniowa IZ PIB, Balice, ISBN 978-83-7607-207-4, b-2: 40 ss.
6. Gornowicz E., Lewko L. (2016). Tekstura mięsa gęsi. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej
Drobiu w roku 2015. KRD-IG, Warszawa, maj: 183-187.
7. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej kaczek
różniących się pochodzeniem. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Drobiu w roku 2015.
KRD-IG, Warszawa, maj: 208-211.
8. Sandecki R. (1016). Gęsi których nie znamy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, s. 17-18.