INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2013

2013
Prace oryginalne i monografie:
1. Borys B., Borys A., Lisiak D. (2013). Efekty stosowania produktów towarzyszących
produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna.
Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 2: 35-43.
2. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Lisiak D. (2013). Efekty stosowania produktów
towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk
elementów kulinarnych i jakość mięsa. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego, 9, 3: 33-45.
3. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys A., Borzuta K. (2013). Slaughter value and
meat quality of lambs fattened semi-intensively with DDGS and linseed. Postępy Nauki i
Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, LXVIII, 4: 5-14.
4. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2013). System chowu jako czynnik kształtujący
jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. Journal of Research and Application in Agricultural
Engineering, 58, 3: 161-164.
5. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013). Wpływ utrzymania krajowych
gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość
mięsa. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 58, 3: 165-168.
6. Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. (2013). Jakość skorupy jaj pozyskanych
metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, 4: 19-30.
7. Jarzynowska A., Kłopotek E. (2013). Charakterystyka składu chemicznego i frakcji
lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczokrowiego w sezonie letnim. Roczniki Naukowe PTZ, 9, 4: ss. 39-52.
8. Kłos K., Sokołowicz Z., Bielińska H. (2013). Sterowanie nieśnością jako czynnik
poprawiający efektywność chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych. Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 1: 91-96.
9. Szablewski T., Gornowicz E., Szablewska–Stuper K., Kaczmarek A., CegielskaRadziejewska R. (2013). Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu
ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 90: 42-51.
Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
1. Badowski J. (2013). 50 lat hodowli gęsi Białych Kołudzkich® w Instytucie Zootechniki –
Państwowym Instytucie Badawczym. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt.
„Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 5-7.
2. Badowski J. (2013). Gęś Biała Kołudzka® – 50 lat hodowli (1962-2012). Materiały
Szkoleniowe. Fundacja Agro-Wsparcie, (publikacja na stronie internetowej fundacji
Agro-Wsparcie)
3. Badowski J. (2013). Technologia lęgu piskląt gęsich. Materiały Szkoleniowe. Szkolenie
dla pracowników sezonowych Wylęgarni Gęsi. Kołuda Wielka, 30 stycznia, ss. 1-21.
4. Bagnicka E., Danków R., Pakulski T., Horbańczuk J. (2013). Regionalne i tradycyjne
produkty z surowców pochodzenia zwierzęcego / Regionale und Traditionelle Produkte
aus Tierscher Erzeugung. Referat na Konferencję Polsko-Niemiecką „Bioróżnorodność
zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”, Balice
15-17 października, ss. 127-153.
5. Bernacka H., Jarzynowska A., Chwalna A., Mistrza M. (2013). Porównanie jakości
jogurtów z mleka owczego, koziego, krowiego i mieszanego. Materiały konferencyjne
LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ. Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego
rolnictwa, Kraków, 9–11 września, ss. 229-230
6. Bielińska H. (2013). Gęsina – smak i zdrowie. Materiały Szkoleniowe. Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Gęsina wraca na polskie stoły”, Kołuda Wielka, 06 września, ss.
11-12.
7. Bielińska H. (2013). Specyfika i strategia żywienia gęsi Białych Kołudzkich. Materiały
Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i
chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 8-11.
8. Borys A., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D. (2013). Slaughter value and meat quality
of lambs fattening semi-intensively with DDGS and linseed. Proceedings of 59th
International Congress of Meat Science and Technology, Izmir (Turkey) 18-23 August, ss.
4. (wydane na USB)
9. Borys B. (2013). Modyfikacje prozdrowotne jakości spożywczych produktów
owczarskich – możliwości i ograniczenia. Materiały konferencyjne. Konferencja
Naukowo-Techniczna „Jagnięcina w Naszym Dziedzictwie Kulinarnym i Kuchni
Współczesnej” Ostromecko 6 lipca, ss. 33-50
10. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Lisiak D. (2013). Wpływ wybranych czynników na
jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część I. Lipidowe parametry zdrowotne.
Materiały Zjazdowe LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,
Kraków 9-11 września, ss. 236-237.
11. Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Borys A., Pieszka M., Grześkiewicz S. (2013).
Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego do produkcji
jagnięciny wysokiej jakości. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia
zwierzęcego” Poznań, 25 września, ss. 64-84.
12. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Łochyński S., Kłopotek E.
(2013). The influence of lambs feeding with DDGS with and without vitamin E
supplementation on L-carnitine level in raw and thermally processed meat. Proceedings of
11th World Conference on Animal Production, 15-20 października, Pekin (Chiny), 334-
335. (wydane na USB)
13. Borys B., Pieszka M., Borys A., Kłopotek E., Lisiak D., Grześkiewicz S. (2013). The
influence of lambs feeding with DDGS with and without vitamin E supplementation on
oxysterols concentration in raw and thermally processed meat Proceedings of 11th World
Conference on Animal Production, 15-20 października, Pekin (Chiny), 335. (wydane na
USB)
14. Borys B., Pieszka M., Lisiak D., Borys A., Kłopotek E. (2013). Wpływ czynników
zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy typu salami z mięsem
jagnięcym. Cz. B. Stabilność oksydacyjna tłuszczu i cholesterolu. Sympozjum NaukowoTechniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013” Warszawa 04-05
grudnia, 38-39.
15. Gornowicz E. (2013). Kształtowanie efektywności odchowu kurcząt brojlerów poprzez
stosowanie enzymów proteolitycznych. IX Poznańskie Forum ZootechnicznoWeterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla
lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia, ss. 41.
16. Gornowicz E. (2013). Wpływ dodatku do pasz niskobiałkowych proteazy serynowej i
kompleksu karbohydraz na wskaźniki użytkowości kurcząt/ Effect of mono-component
serine protease and multi-component carbohydrase complex supplementation on
2
performance of broiler chickens fed low protein diets. XXV Międzynarodowe Sympozjum
Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 72-73.
17. Gornowicz E. (2013). Ocena jakości jaj oraz analiza efektywności ich pozyskiwania w
aspekcie rolnictwa ekologicznego. Seminarium „Współczesne rolnictwo ekologicznezagadnienia produkcyjne, możliwości rozwoju, marketing”, Opolski Oddział Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie, Łosiów 21 marca, Materiały szkoleniowe (publikacja na stronie
internetowej OODR Łosiów)
18. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Cechy fizyczne mięsa gęsi odmian południowych w
zależności od sposobu chowu/ Physical traits of geese meat of native varietes from
southern Poland in relation to the rearing method. XXV Międzynarodowe Sympozjum
Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 126-127.
19. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Rearing performance of organically raised broiler
chickens depending on some dietary factors. IVth International Scientific Symposium for
PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future
of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 37.
20. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych na
efektywność chowu kurcząt rzeźnych w rolnictwie ekologicznym. IX Poznańskie Forum
Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej –
wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia, ss. 42.
21. Gornowicz E., Lewko L. Szablewski T. (2013). System chowu jako czynnik kształtujący
jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
„Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie.
Produkcja Żywności, PIMR w Poznaniu, Puszczykowo 2-4 października, ss. 96.
22. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Bereza M. (2013). Kształtowanie jakości tuszek i
mięsa kurcząt rzeźnych utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego.
XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. „Innowacyjność w nauce o żywności i
żywieniu”, Kraków 02-03 lipca, ss. 294-295.
23. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013). Wpływ utrzymania krajowych
gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość
mięsa XV Międzynarodowa konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan
obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie. Produkcja Żywności, PIMR w
Poznaniu, Puszczykowo 2-4 października, ss. 25.
24. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L. Pietrzak M. (2013). Wykorzystanie
bioróżnorodności drobiu w ekologicznej produkcji mięsa. Nutzung der biovielfalt des
geflugels In der oko-fleischproduktion. Materiały konferencyjne. Konferencja PolskoNiemiecka „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich, praktyczne wykorzystanie –
teraźniejszość i przyszłość”. Balice 16-17 października, ss. 241-244.
25. Grajewski B., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Lisowski M. (2013). Methods of
biodiversity conservation in national duck and goose breeds. IVth International Scientific
Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges „Innovative
researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz 19-21
września, ss. 40.
26. Jarzynowska A. (2013). Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim oraz
technologii produkcji na skład serów miękkich. Materiały konferencyjne LXXVIII Zjazdu
Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa,
Kraków, 9–11 września, ss. 224.
27. Kaczor U., Borys B., Pustkowia H. (2013). Wpływ stosowania DDGS i suplementacji
witamina E na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i okrywowego
3
tuczonych jagniąt. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,
Kraków 9-11 września, ss. 244.
28. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Kształtowanie się aktywności hydrolitycznej lizozymu
białka jaj kaczek w końcowym okresie nieśności/ Evaluation of the enzymatic activity of
duck egg white lysozyme at the end of the laying period. XXV Międzynarodowe
Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 132-133.
29. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Kształtowanie się morfologicznych cech jaj w zależności
od żywienia kur nieśnych. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN pt.
„Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”, Kraków 02-03 lipca, ss. 291-292.
30. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Możliwości kształtowania zawartości lizozymu w białku
jaja kurzego. Possibilities of modifying the lysozyme content of hen’s egg white. IVth
International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural
Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas
development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 68.
31. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Plant-derived preparations in chicken diets as related to
physical properties of eggshell. IVth International Scientific Symposium for PhD
Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of
agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 67.
32. Lewko L., Gornowicz E. (2013). System utrzymania jako czynnik kształtujący poziom i
aktywność enzymatyczna lizozymu białka jaja kurzego/ The housing system as a factor
influencing the level and enzymatic activity of hen egg white lysozyme. XXV
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-
04września, ss. 166-167.
33. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Wpływ jakości skorupy jaj na wskaźniki wylęgowości
kaczek stad zachowawczych. Auswirkung der eischalenqualitat auf die schlupfleistung der
enten der erhaltungsherden. Materiały konferencyjne. Konferencja Polsko-Niemiecka
„Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich, praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i
przyszłość”. Balice 16-17 października ss. 273-276.
34. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Wpływ żywienia na kształtowanie się jakości białka jaja
kurzego ze szczególnym uwzględnieniem lizozymu. IX Poznańskie Forum
Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej –
wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia 2013, ss. 45.
35. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Żywienie ptaków jako czynnik kształtujący jakość
skorupy. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a
efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”,
Poznań 11 kwietnia, ss. 46.
36. Lewko L., Gornowicz E., Szablewski T. (2013). Effect of rearing conditions of hens on
egg quality. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food
Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, Poznań 14-16 maja, ss.
110.
37. Lisiak D., Borys B., Grześkiewicz S., Pieszka M., Borys A., Grześkowiak E., Kłopotek E.
(2013). Wpływ czynników zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy
typu salami z mięsem jagnięcym. Cz. A. Wybrane parametry jakości zdrowotnej.
Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013”
Warszawa 04-05 grudnia, ss.36-37.
38. Mucha S., Gornowicz E., Pietrzak M., Grajewski B., Lisowski M., Radziszewska J.,
Szwaczkowski T. (2013). Genetic parameters of sensory evaluation and technological
value of duck meat. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału
4
WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 140-141.
39. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T.
(2013). QTL effects for some meat quality traits in ducks. XXV Międzynarodowe
Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04.września, ss. 58-59.
40. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T.
(2013). Studies on QTL effects on some performance traits in ducks. Proceedings of the 8-
th European Symposium Poultry Genetics, San Servolo Conference Centre (Venice), Italy,
25-27 September, ss. 54.
41. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T.
(2013). Loci cech ilościowych w chromosomie I kaczki warunkujące cechy użytkowości
mięsnej. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13 września, ss. 130.
42. Pakulski T., Jarzynowska A., Bagnicka E. (2013). Sondaż preferencji konsumentów
odnośnie jogurtu naturalnego i probiotycznego z mleka owczego, Materiały konferencyjne
LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego
rolnictwa, Kraków, 9–11 września (errata), ss. 277.
43. Pieszka M., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2013). Wpływ wybranych czynników na
jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część II. Utlenianie cholesterolu.
LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków 9-11
września, ss. 260-261.
44. Sandecki R. (2013). Dzikie gęsi w Polsce. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt.
„Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 18-
19.
45. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R, Gornowicz E.,
Nowaczewski S. (2013). Fusarium genus moulds and their mycotoxins in table eggs
content. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowobadawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie
automatyzacji procesów oraz w analityce”. Zakopane 15-17 października, ss. 100-101.
46. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2013).
Evaluation of microscopic fungi in table egg content. 18th Conference of Young
Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session
“Quo vadis alimentum”, Poznań 14-16 maja, ss. 153.
47. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E.,
Nowaczewski S. (2013). Ergosterol jako chemiczny wskaźnik zanieczyszczenia treści jaj
grzybami mikroskopowymi. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium NaukowoTechniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 1-4 grudnia, ss. 175.
48. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E.,
Nowaczewski S. (2013). Microscopic fungi and mycotoxins in table eggs-model research.
XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-
04 września, ss. 176-177.
49. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J.
(2013). QTL Mapping in Ducks – Preliminary Results. BIT’s 4th Annual World DNA and
Genome Day, Nanjing, 25-27 kwietnia, ss. 225.
50. Wawro K., Badowski J., Kleczek K., Bielińska H., Wilkiewicz-Wawro E., Makowski W.,
Kłos K. (2013). Równania regresji wielokrotnej do oceny umięśnienia gęsi rasy Biała
Kołudzka®. Materiały Konferencyjne. Sympozjum Naukowo-Techniczne pt.: „Postęp
technologii mięsa. Nauka – Praktyce 2013”, Warszawa 05 grudnia, ss. 58-59.
5
Artykuły popularno-naukowe:
51. Borys B., Milerski M., Niżnikowski R. (2013). Promocja mięsa owczego. Jak się to robi w
naszych górach … i w Czechach. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2(277): 87-96.
52. Gornowicz E. (2013). Prof. dr hab. Tadeusz Straszewski – wspomnienie. Polskie
Drobiarstwo, 4: 26-28.
53. Gornowicz E. (2013). Szkolenie – znaczenie starych ras zwierząt w chowie ekologicznym.
Polskie Drobiarstwo, 2: 28-30.
54. Gornowicz E., Lewko L. (2013). System chowu kaczek a ich cechy użytkowe i rzeźne.
Wiadomości Drobiarskie, wrzesień/październik, ss. 4-10.
55. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2013). Wybrane cechy fizyczne jaj kur
utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Polskie Drobiarstwo, 5:
8-12.
56. Lewko L. (2013). A może tak gęsie jajeczko?. Polskie Drobiarstwo, 6/13: 64-65.
57. Lewko L. (2013). Małe jest… pyszne. Polskie Drobiarstwo, 2/13: 54-55.
58. Lewko L. (2013). O pisankach i nie tylko… Polskie Drobiarstwo, 3/13: 52-56.
59. Lewko L. (2013). Strusie jajo-gigantyczny rarytas. Polskie Drobiarstwo, 9/13: 57-59.
60. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Henryk Wcisło – wspomnienie. Polskie Drobiarstwo,
12/13: 58-60.
61. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Jaja wybranych krajowych rodów kur nieśnych –
parametry fizyczne. Wiadomości Drobiarskie, lipiec/sierpień, ss. 10-12.
62. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych
mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wiadomości Drobiarskie, maj/czerwiec, ss. 17-20.
Inne:
1. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Wartość użytkowa i rzeźna kaczek w zależności od
systemu chowu. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012 roku. KRD-IG
Warszawa 2013, ss. 218-224.
2. Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013). Rodzime gęsi odmian południowych – w chowie
przydomowym. Instrukcja wdrożeniowa, IZ PIB Kraków, i-2/2013, ss. 1-24.
3. Gornowicz E., Węglarzy K., Nowaczewski S. (2013). Rodzime gęsi odmian
południowych w chowie ekologicznym. IZ PIB Kraków, Instrukcja wdrożeniowa i-
3/2013, ss. 1-44.
4. Lewko L. (2013). Konsumpcyjne jaja kurze – wyróżniki kształtujące jakość. Broszura
wdrożeniowa, 2/2013; ISBN 978-83-7607-292-0, ss. 20.
5. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Analiza cech fizycznych jaj wybranych krajowych
rodów kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012 roku. KRD-IG
Warszawa 2013, ss. 146-152.
6. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych
mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012
roku. KRD-IG Warszawa 2013, ss. 153-159.
7. Lisowski M., Wencek E. (2013). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej
populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Zespół
Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss.38-63.
6